Business Listings - Astronomy

Default

Astronomy Startpage

Add your review, 0 reviews

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

Listed in Astronomy

053-225569, 053-225571

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Description: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความรู้และความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งในศาสตร์และวิทยาการหลายแขนง พระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายหลายโครงการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ โครงการเหล่านี้อาจมีธรรมชาติแตกต่างกันบ้างก็เป็นโครงการแบบบูรณาการ และบ้างก็เป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ ในบรรดาโครงการมากหลายที่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเป็นโครงการในระดับแนวหน้าโครงการหนึ่ง โครงการในพระราชดำริของ”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับการสานต่อให้ดำเนินการได้โดยรัฐบาลไทยและหน่วยงานต่างๆของรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงมีความสนพระทัยอย่างยิ่งในวิชาดาราศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลก…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

Listed in Astronomy

0-2141-6882

ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Description: กิจการอวกาศได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยหลายประการด้วยกันเช่นการวิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ การสื่อสารโทรคมนาคม การใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ การใช้งานด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ การอุตุนิยมวิทยาและการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เป็นต้น จากความสำคัญของงานด้านกิจการอวกาศดังกล่าว จึงมีแนวความคิดและความพยายามที่จะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลงานด้านกิจการอวกาศของชาติดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2532 นายศรีภูมิ ศุขเนตร ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มีส่วนผลักดัน…

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar