Business Listings - Agriculture

Default

Agriculture Startpage

Add your review, 0 reviews

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

Listed in Agriculture

044-471128

67 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

Description: สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ลำดับการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตอำเภอพิมาย ได้เริ่มมีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นเป็นครั้งแรกในอำเภอพิมาย ต่อจากนั้นจึงได้มีการขยายการ จัดตั้งสหกรณ์ในรูปอื่นๆขึ้น ได้แก่ สหกรณ์ขายข้าว และสหกรณ์ที่ดิน แล้วควบเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตร พิมาย จำกัด ดังนี้ สหกรณ์หาทุน…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Green Net Organic

Listed in Agriculture

+ 66 (0) 2 277 9380 – 1, (0) 2277 9653

เลขที่ 6 ซอยพิบูลอุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Description: กรีนเนทเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ หน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มธุรกิจชุมชน และผู้บริโภค โดยเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์และพัฒนากระบวนการตลาด ทางเลือก สร้างความมีส่วนร่วมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิตในลักษณะของการรวม กลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม( Fair Trade )…

Read more...

Add your review, 0 reviews

มูลนิธินวชีวัน NawaChiOne Foundation

Listed in Agriculture

091-670-0302

70/294 ซอยนวมินทร์ 79 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Description: มูลนิธินวชีวัน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Read more...

Add your review, 0 reviews

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Listed in Agriculture

02 591 1195-6

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Description: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)ก่อเกิดจากฐานการพัฒนางานเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยเห็นว่า การคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรชุมชนด้วยระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนนั้น ได้พัฒนารูปแบบและแนวคิดในการสร้างการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนบนฐาน นิเวศวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และแนวคิดในทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงความรู้ และทัศนคติของคนในสังคม ทำให้งานเกษตรกรรมยั่งยืนยิ่งทวีความสำคัญ…

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar