Business Listings

Most Ratings

Add your review, 0 reviews

กองความปลอดภัยแรงงาน

Listed in Employment

0 2448 9128-39

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Description: ประเด็นความปลอดภัยในการทำงาน มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเน้นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการแสดงศักยภาพของประเทศในประชาคมโลก กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใหม่ โดยรวมภารกิจของกองตรวจความปลอดภัยและสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน จัดตั้งเป็นสำนักความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการโดยกระจายภารกิจลงสู่ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ลดความซับซ้อนในการทำงาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการจัดตั้งสำนักความปลอดภัยแรงงานนี้ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

Listed in Science in Society

0 2501 6660 ต่อ 5607

127 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Description: กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ เป็นต้นไป ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๐๙๐๐ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

Listed in Agriculture

044-471128

67 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

Description: สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ลำดับการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตอำเภอพิมาย ได้เริ่มมีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นเป็นครั้งแรกในอำเภอพิมาย ต่อจากนั้นจึงได้มีการขยายการ จัดตั้งสหกรณ์ในรูปอื่นๆขึ้น ได้แก่ สหกรณ์ขายข้าว และสหกรณ์ที่ดิน แล้วควบเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตร พิมาย จำกัด ดังนี้ สหกรณ์หาทุน…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Listed in Software

02-635-0455

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Description: บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (Tuesday, June 1, 2004) ถือเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ…

Read more...

Add your review, 0 reviews

ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Listed in Social Sciences

0 2222 4867

ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Description: เป็นห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือด้านสังคมศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์บริการเอกสารทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากราชสกุลวรรณ โดยท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ธิดากรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ได้รับมอบหนังสือจากห้องสมุดส่วนพระองค์ของเสด็จในกรม จำนวนกว่า 5,000 รายการ และธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)…

Read more...

Add your review, 0 reviews

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Listed in Technology

0-2223-2000

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถ.วิสุทธิกษัตริย์

Description: ในวันที่ 3 สิงหาคม 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล การดำเนินงานตามโครงการโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดอื่นตามที่ร้องขอ ครอบคลุมพื้นที่ 30…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Listed in Technology

02-1416747

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Description: พันธกิจ 1 เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ 2 พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสถิติ ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Listed in Research Groups and Centers

02-561-2445

196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900

Description: ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย(Thai National Research Repository : TNRR) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งหลักสำคัญของการเชื่อมโยงอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีการรวมศูนย์ ไม่มีการรบกวนการดำเนินการงานด้านฐานข้อมูลของทุกหน่ว่ยงานที่เกี่ยวข้องหรือเข้ามาร่วมเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานยังคงรับผิดชอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของตนเอง และดูแลจัดทำให้ทันสมัยตามระบบของแต่ละหน่วยงาน…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Listed in Science in Society

0-2201-7000-4

75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Description: พ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2540 งานด้านมาตรวิทยาแห่งชาติที่ริเริ่มและดำเนินการอยู่ในกองฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้จัดตั้งเป็นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามพ.ร.บ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Listed in Science in Society

0-2951-0000, 0-2589-9850-8

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Description: เป็น หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมา พร้อม ๆ กับการ จัดตั้ง กระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว โดยได้มี การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงโครงสร้างหลายครั้ง…

Read more...

216764_242465619108434_5353751_n

Add your review, 0 reviews

กระทรวงศึกษาธิการ

Listed in Educational Resources

1579

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Description: กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Listed in Employment

0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Description: ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวการณ์ว่างงานเพิ่มมากขึ้น คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงกำหนดนโยบายหลักในการบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคน เพื่อมุ่งเน้นขจัดปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ.…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Listed in Environment

0-2278-8400-19

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Description: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีภารกิจหลักในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพลเมืองในสังคมไทยให้มีจิตสำนึก และพร้อมมีส่วนร่วมดูแล รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนตลอดไป

Read more...

Add your review, 0 reviews

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)

Listed in Environment

0-2503-3333

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Description: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้ชื่อมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และมีฐานะเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนลำดับที่ กท 115 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อต้นปี…

Read more...

Add your review, 0 reviews

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Listed in Environment

0-2278-8500

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Description: ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการดำเนินงานอย่างไม่เป็นเอกภาพและขาดการบูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

Listed in Astronomy

0-2141-6882

ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Description: กิจการอวกาศได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยหลายประการด้วยกันเช่นการวิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ การสื่อสารโทรคมนาคม การใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ การใช้งานด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ การอุตุนิยมวิทยาและการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เป็นต้น จากความสำคัญของงานด้านกิจการอวกาศดังกล่าว จึงมีแนวความคิดและความพยายามที่จะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลงานด้านกิจการอวกาศของชาติดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2532 นายศรีภูมิ ศุขเนตร ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มีส่วนผลักดัน…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

Listed in Astronomy

053-225569, 053-225571

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Description: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความรู้และความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งในศาสตร์และวิทยาการหลายแขนง พระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายหลายโครงการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ โครงการเหล่านี้อาจมีธรรมชาติแตกต่างกันบ้างก็เป็นโครงการแบบบูรณาการ และบ้างก็เป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ ในบรรดาโครงการมากหลายที่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเป็นโครงการในระดับแนวหน้าโครงการหนึ่ง โครงการในพระราชดำริของ”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับการสานต่อให้ดำเนินการได้โดยรัฐบาลไทยและหน่วยงานต่างๆของรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงมีความสนพระทัยอย่างยิ่งในวิชาดาราศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลก…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Green Net Organic

Listed in Agriculture

+ 66 (0) 2 277 9380 – 1, (0) 2277 9653

เลขที่ 6 ซอยพิบูลอุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Description: กรีนเนทเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ หน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มธุรกิจชุมชน และผู้บริโภค โดยเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์และพัฒนากระบวนการตลาด ทางเลือก สร้างความมีส่วนร่วมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิตในลักษณะของการรวม กลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม( Fair Trade )…

Read more...

Add your review, 0 reviews

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Listed in Agriculture

02 591 1195-6

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Description: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)ก่อเกิดจากฐานการพัฒนางานเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยเห็นว่า การคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรชุมชนด้วยระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนนั้น ได้พัฒนารูปแบบและแนวคิดในการสร้างการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนบนฐาน นิเวศวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และแนวคิดในทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงความรู้ และทัศนคติของคนในสังคม ทำให้งานเกษตรกรรมยั่งยืนยิ่งทวีความสำคัญ…

Read more...

Add your review, 0 reviews

มูลนิธินวชีวัน NawaChiOne Foundation

Listed in Agriculture

091-670-0302

70/294 ซอยนวมินทร์ 79 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Description: มูลนิธินวชีวัน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วิถีการดำเนินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar